خرید
تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی – سهام، ارز، طلا – به روش هری مارکوینز
60,000 تومان

تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی – سهام، ارز، طلا – به روش هری مارکوینز