خرید
معمای نوآوران: وقتی فناوری های جدید باعث شکست شرکت های بزرگ می شوند.
40,000 تومان

معمای نوآوران: وقتی فناوری های جدید باعث شکست شرکت های بزرگ می شوند.