خرید
معامله‌گری از عمق وجود: از شهود نیمکره راست مغز و خرد نیمکره چپ مغر استفاده کنید تا معامله‌گری حرفه‌ای شوید
80,000 تومان

معامله‌گری از عمق وجود: از شهود نیمکره راست مغز و خرد نیمکره چپ مغر استفاده کنید تا معامله‌گری حرفه‌ای شوید