خرید
مدیریت وجوه نقد
55,000 تومان

مدیریت جریان وجوه نقد (با رویکرد عملیاتی)