خرید
مدل های کمی در مدیریت ریسک
88,000 تومان

مدل‌های کمی در مدیریت ریسک