خرید
تفسیر و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی (ارزش منصفانه)
48,000 تومان

تفسیر و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی (ارزش منصفانه)